Năng lượng miễn phí từ nam châm Leon Raul Hatem

Sterling D. Allan Pure Energy Systems News WolnaEnergiaTeraz gửi cho tôi thông báo về video này ông được tải lên, có tính năng phá...


Pure Energy Systems News

WolnaEnergiaTeraz gửi cho tôi thông báo về video này ông được tải lên, có tính năng phát minh Leon Raun Hatem chứng tỏ bộ máy bánh răng từ của ông, trong đó một động cơ 2,2 kW bị cáo buộc quyền hạn nhiều máy phát điện 2,2 kW khác. Và, cho là, các động cơ khác có thể là vô hạn.

Các cuộc biểu tình không cung cấp cho một đầu vào rõ ràng: đo lường sản lượng. Bốn bóng mà ông cho thấy có thể là 500 Watt mỗi. Họ không được đo. Độ sáng của họ chắc chắn không phải là mỗi 2 kW, hãy để một mình 500-W.

Chúng tôi mong chờ một hệ thống bánh răng từ trường để làm việc như một hệ thống bánh răng, do đó một động cơ có thể biến một số máy phát điện. Vì vậy, thực tế là nó hoàn thành điều này là không có gì ngạc nhiên.

Các liên kết video để http://www.rexresearch.com/hatem/hatem.htm mà cho tham chiếu đến trang của chúng tôi tại PESWiki rằng các tính năng của thiết bị Hatem. WolnaEnergiaTeraz sent me notice of this video he uploaded, which features inventor Leon Raun Hatem demonstrating his magnetic gearing apparatus in which one 2.2 kW motor allegedly powers several other 2.2 kW generators. And, supposedly, the additional motors could be infinite.

The demonstration does not give a clear input:output measurement. The four bulbs that he shows could be 500-Watt each. They are not measured. Their brightness certainly is not 2 kW each, let alone 500-W. 

We would expect a magnetic gearing system to work as a gearing system, so that one motor could turn several generators. So the fact that it accomplishes this is no surprise. 

The video links to http://www.rexresearch.com/hatem/hatem.htm which gives reference to our page at PESWiki that features the Hatem device. 

Related

năng lượng miễn phí 255143567313864110

Post a Comment

Theo dõi trên Facebook

Hot in week

Recent

Comments

Video

item